Příspěvky v tomto časopise jsou uveřejňovány bez nároku na honorář.

Rozsah max. 4000 znaků včetně mezer, příspěvky s rozsahem nad stanovený počet znaků jsou vráceny autorovi k přepracování. Jiný rozsah je třeba předem prokonzultovat a vyžádat si schválení redakce.

Součástí příspěvku může být fotografie (zasílejte v dostatečném rozlišení ve formátu JPG, IMG, BMP atd.), která je zaslána samostatně, pojmenována a popisek včetně autora fotografie je uveden pod článkem. K jednomu článku může být zasláno maximálně 3 fotografie.

Obsahem mohou být informace o společenských, kulturních či sportovních akcích, které se již uskutečnily, pozvánky na akce pořádané univerzitou.

Obsahem nesmí být obecné představení služby, nabídka služeb ani oznámení o plánovaných komerčních akcích a informace spadající svým charakterem do oblasti inzerce, nebo PR článku. Takto pojaté články jsou zveřejněny za úplatu.

V případě nedostatku místa si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezařadit nebo jej přesunout do pozdějších vydání, upřednostnit články související s děním na univerzitě.

Redakce může změnit název článku i bez vědomí autora.

Článek nesmí obsahovat explicitní nabídku služeb; v opačném případě je považován za PR článek a zpoplatněn dle ceníku.

Dodá-li autor vlastní fotografie, ilustrace, grafy apod., je třeba uvést jejich autora či zdroj. V opačném případě se má za to, že autor těchto materiálů je totožný s autorem textu.

Text je třeba zasílat ve formátu aplikace Word, grafy v aplikaci Excel. Fotografie, ilustrace apod. je třeba zasílat zvlášť, tj. nikoliv jako součást textového dokumentu, ale v bitmapových (jpg, gif, bmp,...) formátech v tiskovém rozlišení. Při nedodržení těchto pokynů redakce nezaručuje uveřejnění materiálů či jejich uveřejnění v dostatečné kvalitě.

Každý článek podléhá připomínkování redakční radou časopisu, která má právo článek odmítnout nebo požadovat po autorovi jeho přepracování, doplnění aj. úpravy.

Jazykovou korekci zajišťuje autor a redakce časopisu zajišťuje finální jazykovou korekturu po vysázení časopisu.

Redakce může publikované články použít také k propagaci časopisu, a to především v elektronické podobě.