Pokyny pro autory článků a příspěvků do univerzitního časopisu MENDEL GREEN

O časopisu MENDEL GREEN

MENDEL GREEN, jehož název vzešel ze soutěže mezi studenty a zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, vychází 3x ročně v tištěné a v elektronické podobě. Časopis je určen pro studenty a zaměstnance MENDELU, přináší události a novinky z dění na univerzitě, seznamuje se zajímavými lidmi a studenty. Své místo mají v časopise také rubriky věnované studentskému životu.

Obecné informace pro autory článků

Příspěvky v tomto časopise jsou uveřejňovány bez nároku na honorář.

Články je nutné zpracovat dle požadovaných propozic, v opačném případě budou vráceny k přepracování. V případě nedostatku místa si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezařadit nebo jej přesunout do pozdějších vydání, upřednostnit články související s děním na univerzitě. Každý článek podléhá připomínkování redakční radou časopisu, která má právo článek odmítnout nebo požadovat po autorovi jeho přepracování, doplnění, úpravy aj. Redakční rada se vyjadřuje k zaslaným článkům elektronicky a vybere vždy 3 hlavní články daného čísla.

Jazykovou a stylistickou korekturu zajišťuje PR rek, šéfredaktor si vyhrazuje právo zásahu do článků včetně úprav titulků, fotografií a jejich popisků tak, aby splňovaly nároky na stanovený koncept časopisu MENDEL GREEN.  Redakce může publikované články použít také k propagaci časopisu.

Rozsah

Krátká zpráva

Součástí časopisu Mendel Green jsou krátké zprávy. Tyto články obsahují titulek a samotný text. Titulek musí dodržet rozsah do 20–50 znaků vč. mezer. Text krátké zprávy může obsahovat max. 1000 znaků včetně mezer. Pod článkem je nutné uvést vždy autora/autory textu. Ke krátkému článku je nutné doložit 1 foto v tiskové kvalitě. (Viz. bod foto).

Dlouhý článek

Dlouhé články obsahují titulek, perex a text. K dlouhému článku je nutné doložit  fotky v tiskové kvalitě. (Viz. bod foto).

 • Dvoustránkový, s 1 fotografií
  Titulek: do 90 znaků vč. mezer. Perex: 300 znaků vč. mezer. Text 6000 znaků vč. mezer.
 • Dvoustránkový, s 1 fotografií a krátkou zprávou
  Titulek: do 90 znaků vč. mezer. Perex: 300 znaků vč. mezer. Text 4000–4500 znaků vč. mezer.
 • Dvoustránkový, s 2 fotografiemi a krátkou zprávou
  Titulek: do 90 znaků vč. mezer. Perex: 300 znaků vč. mezer. Text 3000 znaků vč. mezer.
  (Je možné zvýraznit některé důležité části textu do boxu)

Rozhovor

Titulek: do 90 znaků vč. mezer. Perex: 300 znaků vč. mezer. Text 8000–12000 znaků vč. mezer.

(Je možné zvýraznit některé důležité části textu do boxu)

Za hranicemi

Titulek: do 90 znaků vč. mezer. Perex: 300 znaků vč. mezer. Text 3500 znaků vč. mezer.

(Je možné zvýraznit některé důležité části textu do boxu)

Úvodní slovo

Úvodní slovo obsahuje text do 2 000 znaků včetně mezer. Součástí je fotka hlavy. Úvodní slovo, pokud nebude avizováno jinak, bude tradičně patřit paní rektorce.

Fotografie

Každý článek musí zahrnovat minimálně 1 fotografii, fotografie je nutnou součástí, bez ní nemůže být článek publikován. Fotografie ke článku musí být dodány v tiskové kvalitě, kvalitativně špatné fotografie nebude redakce publikovat a bude žádat o dodání kvalitních fotek tak, aby splňovaly nároky na kvalitu vydávaného časopisu. Při zasílání musí být fotografie pojmenovány shodně s titulkem článku (stačí počáteční slovo). K jednomu článku mohou být zaslány maximálně tři fotografie. Je možné využít fotografie z fotobanky MENDELU, pak je nutné vždy uvést přímý odkaz na stažení dané fotografie pod článkem. Fotografie budou upravovány grafikem v edičním oddělení. V případě pořizování fotek pro účely publikace v MENDEL GREENU foťte tak, by byl na fotce prostor na řez. Uvádějte autora fotografie.

Fotografie budou opatřovány popiskem. Popisek by neměl být přepisem toho, co čtenář na fotce vidí, ale měly by spíše upozorňovat na důležité informace z článku, které chce autor zdůraznit. 

Forma zpracování článku

Text je nutné zasílat v doc bez jakéhokoli formátování a úprav. Nepoužívejte ztučnění, řádkování, různé velikosti písma, zarovnání písma, sloupce atd. V textu označte části článku:

Titulek:

Perex:

Text:

 

Příklad:

Titulek:

Aktivity FRRMS v Nikaragujské republice

Perex:

Nikaragua patří dlouhodobě k destinacím, kam směřují pedagogické, vědecké…celý perex max. 300 znaků.

Text:

Výjezd studentů FRRMS proběhl ve dnech…celý článek max. 4 000 znaků.

Autorství článku / fotografií

U dlouhých článků bude uváděn autor článku. Autor článku dává svolení s uveřejněním článku v MENDEL GREENU včetně jeho autorství.  Autor musí uvést případné sekundární zdroje, ze kterých čerpal nebo s kterými texty pracoval, tyto pak budou uváděny na konci textu. Redakce nesmí uvést článek čerpající ze sekundárních zdrojů bez vědomí autora.

Příklad:

TEXT: Jana Nováková, Ústav zahradní a krajinářské architektury, Zahradnická fakulta Mendelovy univezity v Brně.

FOTO: Michal Novák

Článek…

Autor čerpal z www.mendelu.cz se svolením autora textu Jaroslava Vrchlického

 

U krátkých článků bude uváděna zkratka (red., af. apod.)

Načasování článku

Při zasílání článku je vhodné uvádět to, zda je nutné zařadit do příštího čísla, které bude vydáno nebo se jedná o nadčasové téma, které může být v případě potřeby posunuto i do čísla následujícího. (viz. redakční plán na rok 2018).

Postup při zpracování

 1. Text bude doručen nejpozději v den uzávěrky ve formátu .doc na maily tisk@mendelu.czredakcemg@mendelu.cz (viz. termíny uzávěrek časopisu). Současně budou zaslány fotografie. Texty zaslané po uzávěrce nebudou do časopisu zařazeny.
 2. Mailem budou s redakční radou odsouhlaseny články a stanoveny prioritní články. (Bude zaslán seznam článků, obsah, rozsah a autor a redakční radou bude odsouhlaseno pořadí řazení článků, lhůta 3 pracovní dny)
 3. Proběhne gramatická a stylistická korektura na PR rek. jednotlivých článků (cca 3 pracovní dny od dodání textu)
 4. Text bude odeslán zpět autorovi k odsouhlasení případných zásahů (stále v .doc) s termínem (3 pracovní dny na zpracování)
 5. Po odsouhlasení autorem budou text a fotografie předány do Vydavatelství do sazby časopisu. (6 pracovních dní)
 6. Zalomený časopis bude zaslán redakční radě a autorům k náhledu.

Autoři článku (případně jejich zástupci) dělají autorizaci pouze dodaných článků, které se jich samotných týkají.  (Lhůta pro autorizaci 3 pracovní dny).

Redakční rada:  Zaslání grafické podoby MG má informativní charakter. Členové redakční rady neprovádějí stylistické a gramatické korektury, časopis projde profesionální korekturou.

 1. Autorizovaný časopis z redakční rady a od autorů jde na úpravu do Vydavatelství (2 dny)
 2. Finální jazyková korektura (lhůta 5 pracovních dnů)
 3. Ediční oddělení – zapracování finální jazykové korektury (korektura 2 dny)
 4. Odeslání do tisku a výroba časopisu. (max. 10 dní)

 

Termíny uzávěrek časopisu pro rok 2020: 8. března, 30. června, 30. října.
Termíny vydání časopisu v roce 2020: 30. dubna, 10. září, 10. prosince.

 

Pokyny pro inzerenty naleznete zde.